tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

OČKOVÁNÍ PROTI COVID19 - opět očkujeme 


TERMÍN: úterý 2.11.2021 a pátek 19.11.2021
– v dopoledních hodinách od 7:00 do 13:00 hod (hodinu očkování upřesníme telefonicky)

ČÍM OČKUJEME:
Moderna (nyní přejmenovaná na Spikevax) – pouze 3., tzv.posilující dávku

Comirnaty (od spol.Pfizer) – 1.,2. a 3 tzv. posilující dávku
Očkovat budeme především 3. tzv. posilující dávku očkování. Pokud budete mít zájem o očkování 1. nebo 2. dávkou, je možné naočkovat také.

JE NUTNÉ SE NAHLÁSIT NA OČKOVÁNÍ PŘEDEM, abychom mohli objednat vakcíny:
Tel.: 465 467 222 nebo mobil 606 064 333
E-mail:ockovani@vmnemocnice.cz

Umístění očkovacího místa:
Očkovací místo se nachází v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy nemocnice na ulici Hradecká č.167. Vstup do „Očkovacího místa“ je přes hlavní vstup do nemocnice.

Co si vzít s sebou na očkování:
- kartičku pojištěnce
- občanský průkaz

Pokud se nemůžete k očkování dostavit, oznamte tuto skutečnost včas telefonicky na Očkovací místo.

Budeme rádi, když si vyberete očkování právě u nás a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vysokomýtská nemocnice
JAK  PODAT  STÍŽNOST

1.Definice stížností
Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba domáhá svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože se domnívá, že došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností nemocnice, resp.upozorňuje na konkrétní nedostatky a závady při poskytování zdravotnických služeb a ostatních činností spojených s chodem nemocnice.

2.  Náležitosti podávané stížnosti
Z podání žádosti musí být patrno, kdo tak činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  •  Fyzická osoba uvede v podání: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování pošty
  • Právnická osoba uvede v podání: svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování pošty
Každé podání musí obsahovat adresáta, komu je stížnost určena a dále datum a podpis  stěžovatele. Součástí stížnosti musí být také stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, popř. jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem. Nemá-li stížnost tyto náležitosti nebo je nečitelná či nesrozumitelná, je stěžovatel vyzván náměstkem pro řízení kvality k odstranění vad, resp. k doplnění potřebných údajů. Současně je stěžovatel upozorněn na to, že nebudou –li vady odstraněny, nebude stížnost řešena.

2.2. Stížnost podaná elektronicky
Při podání stížnosti elektronickou cestou (e-mailem např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) je pisatel vyzván k tomu, aby doložil svoji totožnost. A to buď, aby stížnost poslal v písemné podobě s podpisem, telefonním číslem a zpáteční adresou nebo takto podanou stížnost naskenoval a opět zaslal.

2.3. Podání stížnosti mimo běžnou pracovní dobu
Dojde –li k ústnímu podání stížnosti mimo běžnou pracovní dobu, je odkázán stěžovatel na lékaře ve službě, u kterého stížnost podá nebo ji může podat u službukonající sestry. Dotyční poskytnou  stěžovateli formulář k sepsání základních údajů (Příloha č.1).  
 
3. Podací místo
Písemně lze stížnost  zaslat poštou nebo ji lze podat na sekretariátu nemocnice.

Adresa:  Vysokomýtská nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto
              Tel.. 465 467 211 (tel. ústředna) nebo  465 467 235 (sekretariát ředitele)

formulář pro podání stížnosti 

výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2018